نمایش برچسب شرکت-فزار-تجهیز-جم-تعمیرات

  •     تعمیر و نگهداری از جمله خدمات ارائه شده توسط این شرکت ، امکان عقد قراردادهای سالیانه تعمیر و نگهداری می باشد که ، به منظور کاهش هزینه های جاری مشتری در نظر گرفته شده است. در این خصوص ، بازدیدهای منظم دوره ای در طول سال از  تجهیزات نصب شده در سایت مشتری به عمل می آید تا همواره از عملکرد صحیح تجهیزات اطمینان حاصل گردد و در واقع قبل از بروز هرگونه مشکل و تعمیم آن به قسمت های دیگر از وقوع آن جلوگیری به عمل آید.