دستگاه نشت یاب پرتابل مدل EX-TEC PM4

دستگاه PM4 یک دستگاه نشت یاب پرتابل گاز می باشد که برای شناسایی، اعلام خطر و اندازه گیری گازهای قابل اشتعال و انفجار به کار می رود.

بسته به نوع سفارش، دستگاه PM4 می تواند دارای سنسورهایی با رنج اندازه گیری در سه محدوده زیر باشد:

ppm000/10 – 0 ، Semiconductor Sensor
LEL 100% - 0 ، Catalytic Sensor
Vol.% 100 – 0 ، Thermal Conductivity Sensor

عموماً محدوده ppm برای شناسایی و نشت یابی، محدوده LEL برای اعلام هشدار و محدوده Vol.% برای اندازه گیری در نظرگرفته می شود.

کالیبراسیون دستگاه بطور استاندارد با گاز متان CH4 انجام می شود، ولی می تواند با یکی از گازهای پروپان C3H8، بوتان C4H10، پنتان C5H12، هگزان C6H14، نونان C9H20 یا هیدروژن H2 نیز کالیبره و استفاده گردد.

PM4PM4