نصب و راه اندازی

این شرکت با بهره گیری از توان و تخصص مهندسین و پرسنل آموزش دیده خود ، تمامی پروسه مرتبط با نصب و راه اندازی دستگاههای ارائه شده مطابق با موارد ذیل را به انجام می رساند :

  • بازدید های پیش از نصب
  • بررسی الزامات و پیش نیازهای نصب و راه اندازی و ارائه راه کارهایی متناسب با آن
  • برنامه ریزی برای تست های مرتبط با راه اندازی
  • مانیتور کردن و بازرسی دائمی پارامترهای مختلف یک تجهیز برای تنظیم و بهینه سازی آن در زمان راه اندازی
  • امکان سنجی و انجام تست های مرتبط قبل از نصب تجهیزات
  • و در نهایت نصب، راه اندازی و بهره برداری کامل از تجهیز مورد استفاده را به صورت کامل به انجام می رساند .

نصب و راه اندازینصب و راه اندازی