نمایش برچسب شرکت-فزار-تجهیز-جم-نصب

  • این شرکت با بهره گیری از توان و تخصص مهندسین و پرسنل آموزش دیده خود ، تمامی پروسه مرتبط با نصب و راه اندازی دستگاههای ارائه شده مطابق با موارد ذیل را به انجام می رساند : بازدید های پیش از نصب بررسی الزامات و پیش نیازهای نصب و راه اندازی و ارائه راه کارهایی متناسب با آن برنامه ریزی برای تست های مرتبط با راه اندازی مانیتور کردن و بازرسی دائمی پارامترهای مختلف یک تجهیز برای تنظیم و بهینه سازی آن در زمان راه اندازی امکان سنجی و انجام تست های مرتبط قبل از نصب تجهیزات و در نهایت نصب، راه انداز