بسته تعمیراتی ما

  • آماده سازی و تخمین هزینه ها
  • هماهنگی با کارفرما در زمان بندی و برنامه ریزی تعمیرات
  • تعیین و تهیه لوازم یدکی و تجهیزاتی که نیاز به تعویض دارند
  • تکمیل فرآیند تعمیر و کالیبراسیون با تست های عملکردی بعد از تعمیرات
  • تهیه گزارش تعمیرات
  • سوار کردن ، نصب و راه اندازی تجهیز تعمیر شده